CVE-2023-36884 - CERT CVE
ID CVE-2023-36884
Sažetak Windows Search Remote Code Execution Vulnerability
Reference
CVSS
Base: 7.5
Impact: 5.9
Exploitability:1.6
Pristup
VektorSloženostAutentikacija
NETWORK HIGH -
Impact
PovjerljivostCjelovitostDostupnost
HIGH HIGH HIGH
CVSS vektor CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Zadnje važnije ažuriranje 08-08-2023 - 19:15
Objavljeno 11-07-2023 - 19:15