CVE-2023-36874 - CERT CVE
ID CVE-2023-36874
Sažetak Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability
Reference
CVSS
Base: 7.8
Impact: 5.9
Exploitability:1.8
Pristup
VektorSloženostAutentikacija
LOCAL LOW -
Impact
PovjerljivostCjelovitostDostupnost
HIGH HIGH HIGH
CVSS vektor CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Zadnje važnije ažuriranje 27-09-2023 - 17:15
Objavljeno 11-07-2023 - 18:15