CVE-2023-3467 - CERT CVE
ID CVE-2023-3467
Sažetak Privilege Escalation to root administrator (nsroot)
Reference
CVSS
Base: 8.0
Impact: 5.9
Exploitability:2.1
Pristup
VektorSloženostAutentikacija
ADJACENT_NETWORK LOW -
Impact
PovjerljivostCjelovitostDostupnost
HIGH HIGH HIGH
CVSS vektor CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Zadnje važnije ažuriranje 28-07-2023 - 14:54
Objavljeno 19-07-2023 - 19:15