CVE-2023-32046 - CERT CVE
ID CVE-2023-32046
Sažetak Windows MSHTML Platform Elevation of Privilege Vulnerability
Reference
CVSS
Base: 7.8
Impact: 5.9
Exploitability:1.8
Pristup
VektorSloženostAutentikacija
LOCAL LOW -
Impact
PovjerljivostCjelovitostDostupnost
HIGH HIGH HIGH
CVSS vektor CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Zadnje važnije ažuriranje 31-07-2023 - 17:48
Objavljeno 11-07-2023 - 18:15